İdare Hukuku

İdare Hukuku

Number of page: 1472
Author: Kemal Gözler
Publisher: Kemal Gözler
Rating:
Category: Law

Kemal Gözler, İdare Hukuku, Bursa, Ekin Kitabevi, Birinci Baskı, 2003, Cilt 2, 48+1472 s.  Bu kitap (2 Cilt, toplam 2832 sayfa, -içindekiler, bibliyografya ve dizin dahil-), idare hukuku alanında şimdiye kadar yazılmış en kapsamlı Türkçe eserdir. Bu kitap lisans öğrencilerine yönelik bir “ders kitabı” değildir. Bu kitap, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine, araştırma görevlilerine, öğretim üyelerine, uygulayıcılara, hâkim ve savcılara, avukatlara, kamu yönetici ve deneticilerine yönelik, Fransızların “traité” dedikleri cinsten bir “inceleme kitabı”dır. İdare hukukunun bütün konuları iki cilt ve 20 bölüm halinde 2800 küsur sayfa boyunca ayrıntılı bir şekilde işlenmektedir. Her konuda doktrinde ileri sürülmüş görüşlerin ve yargı içtihatlarının detaylı açıklaması ve eleştirisi yapılmıştır.
Bu kitapta, 77 adet Anayasa Mahkemesi kararı, 904 adet Danıştay kararı, 150 adet Askerî Yüksek İdare Mahkemesi kararı, 55 adet Yargıtay kararı, 69 adet Uyuşmazlık Mahkemesi kararı, 44 adet idare mahkemesi kararı zikredilmiştir. Keza bu kitapta, 1370 adet Fransız Danıştayı (Conseil d'État) kararı, 72 adet Fransız Uyuşmazlık Mahkemesi (Tribunal des conflits) kararı, 29 adet Fransız Yargıtayı (Cour de cassation) kararı ve 40 adet idare mahkemesi ve idare istinaf mahkemesi (Tribunal administratif ve Cour administrative d’appel) kararına atıfta bulunulmuştur.
Kitap, Türk idare hukuku doktrininde birçok yerleşik kanıyı yıkmakta, doktrindeki genel kabul görmüş görüşlerin ve Türk Danıştayının birçok kararının nasıl yanlış olduğunu göstermektedir.
Kitapta her bölümün başına bir “bibliyografya”, bölümün sonuna da bir “ek bibliyografya” konulmuş; burada o bölümle ilgili yerli ve yabancı kaynaklar sıralanmıştır. Ayrıca kitabın sonunda 1180 kaynağın bulunduğu bir “genel bibliyografya” yer almaktadır. Kitapta her alıntının dipnotuyla kaynağı gösterilmiştir. Kitapta toplam 9284 adet dipnot vardır. Birinci cilt 58 sayfalık, ikinci cilt 91 sayfalık geniş ve kullanışlı dizinlerle tamamlanmıştır. Kavram ve isim dizinlerinde toplam 6081 adet girdi vardır. Ayrıca mahkeme kararları dizinlerinde toplam 2810 adet mahkeme kararı vardır. Bu dizinler sayesinde aranılan kavram, isim, kanun, madde veya mahkeme kararı kolayca bulunabilecektir. Nihayet kitabın sonuna bu kitapta geçen Türkçe idare hukuku terimlerinin Fransızca asıllarını gösteren bir “Türkçe-Fransızca İdare Hukuku Terimleri Sözlüğü” ve kitapta kullanılan Fransızca terimlerin Türkçe karşılıklarını gösteren “Fransızca-Türkçe İdare Hukuku Terimleri Sözlüğü” eklenmiştir. Bu sözlüklerde toplam 3544 adet sözlük maddesi vardır.